Executive Council | Singapore Hokkien Huay Kuan

Executive Council

Singapore Hokkien Huay Kuan 44th Term Executive Council

BOARD OF GOVERNORS
Chairman Wee Cho Yaw
Vice-Chairman Chua Thian Poh
Members Ong Pang Boon Ch’ng Jit Koon Tay Beng Chuan
Chua Seng Chong Tan Cheng Gay
MEMBERS OF THE 44TH EXECUTIVE COUNCIL
Immediate Past President Tan Cheng Gay
President Chua Kee Seng Thomas
Vice-President Chan Hock Keng Loo Lip Giam Paul Lee Sze Leong
Chairman, General Affairs Committee Lee Cheng Chye William
Chairman, Finance Committee Ang Bock Cheng Derrick
Chairman, Education Committee Tan Kang Uei Anthony
Chairman, Property Committee Ng Hsueh Ling
Chairman, Cultural Committee Lim Eng Koo Nelson
Chairman, Social Service Committee Neo Kah Kiat
Chairman, Membership Affairs Committee Lee Swee Keng
Vice-Chairman, General Affairs Committee Pok Cheng Chong
Vice-Chairman, Finance Committee Lim Beng Beng
Vice-Chairman, Education Committee Ong Chuon Yi Teo Chin Meng
Vice-Chairman, Property Committee Ang Jian Kai
Vice-Chairman, Cultural Committee Koh Chin Yee
Vice-Chairman, Social Service Committee Goi Kok Ming Kenneth
Vice-Chairman, Membership Affairs Committee Chua Eng Eng
Council Members Kuah Geok Lin James Teo Cher Cheong James Low Sim Yam
Tan Kheng Boon Eugene Seah Kiat Seng Tan Thiam Soon
Ng Puay Cheng Chua Chin Seong Chng Teng Siong
Teo Kek Yeng Choo Tiong Hum Png Yiow Beng
Chan Sen Meng Tan Han Tong Lawrence See Yong Hai
Tan Ee Li Joyce Ang Boon Cheow Edward Tan Bock Huat
HONORARY PRESIDENT AND HONORARY COUNCIL MEMBERS
Honorary President Wee Cho Yaw Chua Thian Poh
Honorary Council Members Soh Chin Heng Wu Serk Lim Guan Hock
Lok Chwee Hin Kau Ah Suo Ting Beng Chin
Tan Soo Ren Ng Soo Phio Hong Poh Hin
Tan Gee Beng Chia Ban Seng Chua Gim Siong
Yap Boh Pin Tan Kok Kiong Ong Kah Lye
Perng Peck Seng Low Kok Hua Gan Kim Teng
Tan Kian Choon Yeo Siong Hock Tan Chin Hoon
Chua Seng Chong Tan Tock Han Tan Huay Lim
Choo Thiam Siew Lim Guan Lee Seow Soon Hee
Khoo Boo Liat Ng Kim Choon Tan Aik Hock
Peh Nam Chuan Adrian Toh Lam Huat Chua Thiam Eng